committee的用法

committee的用法总结大全_易学啦

committee用法 committee可以用作名词 committee是集合名词,用作主语时如作为整体看待其谓语动词用单数形式,常用which作关系代词; 如强调各个成员时其谓语动词则要用复数形式,常

myixuela